Single article

Speranskaya E., Mukhamedzhanova L., Golubtsova N., Nikitina L.

Morphological justification for using a diode laser in chronic generalized parodontite

Keywords: diode laser, periodontitis, adhesion of gingival epitheliocytes, E-cadheri

The aim of the work is to study cell adhesion of gingival epitheliocytes of stratified squamous epithelium in chronic generalized periodontitis before and after exposure to diode laser "Prometey" with a wavelength of 810 nm, and laser power of 0.5 W. The study involved 41 patients. The structure of gingival papillae was studied. The process of cell adhesion was determined qualitatively and quantitatively by the level of E-cadherin expression. It was found that in chronic generalized periodontitis the number of intercellular contacts decreases, after diode laser exposure it increases. In patients with periodontitis on the 3rd day of treating with diode laser residual signs of inflammation in the form of clusters of mature plasma cells remain in the lamina propria of stratified squamous epithelium, severe fibrosis with foci of hyalinosis prevails. The data obtained in the course of the study can be used to justify the use of a diode laser in the complex treatment of patients with chronic generalized periodontitis.

References

  1. Batyushin M.M., Pasechnik D.K. Vyyavlenie vymentina, pantsitokeratina, gladkomyshechnogo aktina, E-kadgerina i antitel k CD-10-markeram epitelial’no-mezenkhimal’noi transformatsii pri khronicheskom glomerulonefrite [Identifying vimentin, pan-cytokeratin, smooth muscle actin, E-cadherin, and antibodies to CD-10 markers of epithelial-mesenchymal transformation in chronic glomerulonephritis]. Nefrologiya [Nephrology], 2014, vol. 18, no. 5, pp. 52–58.
  2. Zhegalina M., Beresneva O.Yu., Sazonov S.V., Mandra Yu.V., Grigor’ev S.S., Shimova M.E., Svetlakova E.N., Vanevskaya E.A. Effektivnost’ diodnoi lazeroterapii v kompleksnom lechenii zabolevanii parodonta [Efficiency of diode laser therapy in complex treatment of periodontal diseases]. Vestnik RUDN, seriya meditsina [Bulletin of RPFU, Ser.: Medicine], 2009, no. 4, pp. 491–495.
  3. Zakirov T.V. Sovremennye predstavleniya o vozmozhnosti ispol’zovaniya lazera pri lechenii vospalitel’nykh zabolevanii parodonta [Modern ideas about the possibility of using laser in the treatment of inflammatory periodontal diseases]. Problemy stomatologii [Dental problems], 2012, no. 3, pp. 10–14.
  4. Zasadkevich Yu.M., Sazonov S.V. Rol’ molekuly kletochnoi adgezii E-kadgerina v ontogeneze cheloveka v norme i patologii [The role of e-cadherin cell adhesion molecule in human ontogenesis in norm and pathology]. Morfologiya [Morphology], 2014, vol. 4, no. 5, pp. 78–82.
  5. Korolenkova L.I., Stepanova E.V., Ermilova V.D., Baryshnikova A.Yu., Bryuzgin V.V. Ekspressiya E-kadgerina – biokhimicheskii marker progressii zabolevaniya pri tservikal’nykh i intraepitelial’nykh neoplaziyakh [E-cadherin expression-biochemical marker of disease progression in cervical and intraepithelial neoplasia]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 2. Khimiya [Bulletin of Moscow University. Ser. 2: Chemistry], 2012, vol. 53, no. 4, pp. 272–277.
  6. Maksimova N.V. Rezul’tat lecheniya vospalitel’nykh protsessov kraevogo parodonta s ispol’zovaniem diodnogo lazera pered ortopedicheskoi reabilitatsiei [The result of treatment of inflammatory processes of the marginal periodontium using a diode laser before orthopedic rehabilitation]. Kazanskii meditsinskii zhurnal [Kazan medical journal], 2017, vol. 98, no. 4, pp. 628–631.
  7. Razina I.N., Chepurkova O.A., Chesnokova M.G., Nedoseko V.B. Lazernye tekhnologii pri lechenii khronicheskogo generalizovannogo parodontita, assotsiirovannogo s Candida spp. Opyt klinicheskogo primeneniya [Laser technologies in the treatment of chronic generalized periodontitis associated with Candida spp. Clinical experience]. Parodontologiya [Periodontics], 2013, no. 1(66), pp. 24–30.
  8. Fazylova Yu.V., Musin I. T. Primenenie diodnykh lazerov pri lechenii vospalitel’nykh zabolevanii parodonta [The use of diode lasers in the treatment of inflammatory periodontal diseases]. Molodoi uchenyi [Young scientist], 2016, no. 2, pp. 402–406.
  9. Gall T.M., Frampton A.E. Gene of the mouth: E-cadherin (CDH1). Clin. Pathol., 2013, Vol. 66(11), Nov., pp. 928–932.
  10. Mikami R., Mizutani K., Aoki A., Tamura Y., Aoki K., Izumi Y. Low-level ultrahigh-frequency and ultrashort-pulse blue laser irradiation enhances osteoblast extracellular calcification by upregulating proliferation and differentiation via transient receptor potential vanilloid 1. Lasers Surg Med., 2018, vol. 50(4), Apr., pp. 340–352.

About authors

Mukhamedzhanova Lyubov R.
Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Propaedeutics of Dental Diseases and New Technologies, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (lr71@bk.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0752-6497)
Nikitina Louise I.
Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Propeadeutics of Dental Diseases and New Technologies, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (president-clinik@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4893-0314)
Golubtsova Natalya Nikolaevna
candidate of biological sciences, associate professor, general and clinical morphology and forensic medicinee department head, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (golubnata@list.ru; )
Speranskaya Ekaterina Mikhailovna
dental diseases propedeutics and new technologies department assistant, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (katerina_dumspirospero@mail.ru; )

Article link

Speranskaya E., Mukhamedzhanova L., Golubtsova N., Nikitina L. Morphological justification for using a diode laser in chronic generalized parodontite [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2018. – №4. P. 61-65. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2018/4/8/.