Single article

Timofeeva L., Aleshina T.

Diagnostic tactics with palpable thyroid abnormalities based on TI-RADS system

Keywords: thyroid gland, palpable abnormalities, multi-parametric ultrasonic examination, TI-RADS system, fine-needle aspiration biopsy

The purpose of this work is evaluation of effectiveness in using TI-RADS ultrasonic classification when generating diagnostic tactics in patients with palpable thyroid abnormalities. All patients had ultrasound examination performed using modern methods and technologies by standard protocol of thyroid gland examination. After that differentiation of palpable thyroid abnormalities by TI-RADS system was carried out. By examination data results, out of total number (2076) 1011 patients were classified as TI-RADS 2 (48,7%), 310 patients – as TI-RADS 3 (14,93%), 473 patients – as TI-RADS 4а (22,78%), 116 patients – as TI-RADS 4b (5,59%), 166 patients – as TI-RADS 5 (8,0%). Depending on attributed TI-RADS category and taking into account recommendations given by TI-RADS Committee of the American College of Radiology (ACR TI-RADS), FNAB was carried out in 584 patients, of which in 296 cases thyroid cancer was identified. Application of TI-RADS classification in diagnosis of palpable thyroid abnormalities led to increased sensitivity to 95%, specificity to 90,1%, diagnostic accuracy up to 91%. Using TI-RADS classification by practitioners will give the opportunity to recognize the most clinically significant mass thyroid lesions and clearly determine indications for FNAB performing.

References

  1. Valdina E.A. Zabolevaniya shchitovidnoi zhelezy. 3-e izd. [Diseases of the thyroid gland. 3rd ed]. St. Petersburg, Piter Publ., 2006, 368 p.
  2. Dedov I.I. Rossiiskie klinicheskie rekomendatsii. Endokrinologiya [Russian Clinical Recommendations. Endocrinology]. Moscow, GEOTAR-Media Publ., 2016, 592 p.
  3. Zabolotskaya N.V., Zabolotskii V.S. Novye tekhnologii v ul’trazvukovoi mammografii [New technologies in ultrasonic mammography]. Moscow, STROM Publ., 2010, 256 p.
  4. Malchugina E.L., Diomidova V.N. Sistema BI-RADS v radioizotopnoi diagnostike raka molochnoi zhelezy metodom planarnoi mammostsintigrafii s primeneniem kompaktnogo detektora [The BIRADS system in the radioisotope diagnostics of breast cancer by the planar mammoscintigraphy method with the use of compact detector]. Meditsinskii al’manakh [Medical Almanac], 2014, no. 1(31), pp. 108–112.
  5. Sencha A.N., Mogutov M.S., Patrunov Yu.N. et al. Rak shchitovidnoi zhelezy: klassifikatsiya US TI-RADS, ul’trazvukovaya kachestvennaya i kolichestvennaya elastografiya, kontrastnyi ul’trazvuk [Thyroid cancer: classification US TI-RADS, ultrasound qualitative and quantitative elastography, contrast ultrasound]. Nevskii radiologichesii forum-2015: sb. nauch. tr. [Radiological forum on the Neva]. St. Petersburg, ELBI-SPb Publ., 2015, pp. 605–608.
  6. Sencha A.N. Ul’trazvukovaya diagnostika poverkhnostno raspolozhennykh organov [Ultrasound diagnosis of superficial organs]. Moscow, Vidar-M Publ., 2015, 512 p.
  7. Timofeeva L.A., Aleshina T.N. Primenenie sistemy TI-RADS v differentsial’noi diagnostike raka shchitovidnoi zhelezy v Chuvashskoi Respublike [Use of TI-RADS system in differential diagnosis of thyroid cancer]. Kazanskii meditsinskii zhurnal [Kazan medical journal], 2017, vol. 98, no. 4, pp.632–636.
  8. Timofeeva L.A., Diomidova V.N., Voropaeva L.A., Bykova A.V., Aleshina T.N. Sravnenie diagnosticheskoi tsennosti luchevykh metodov vizualizatsii pri uzlovykh obrazovaniyakh shchitovidnoi zhelezy [The comparative assessment of diagnostic value of imaging radiological methods in case of nodal formations of thyroid gland]. Meditsinskii al’manakh [Medical Almanac], 2012, vol. 4(23), pp.120–123.
  9. Usovik O.A., Podvyaznikov S.O., Sholokhov V.N. Vozmozhnosti dooperatsionnoi diagnostiki nepal’piruemogo raka shchitovidnoi zhelezy [Potentilas of preoperative diagnostics of unpalpated thyroid cancer]. Sibirskii onkologicheskii vestnik [Siberian journal of oncology], 2010, no. 4, pp. 15–19.
  10. Fisenko E.P. Primenenie klassifikatsii BI-RADS pri ul’trazvukovom skrininge raka molochnoi zhelezy [Application of the BI-RADS classification for ultrasonic breast cancer screening]. Moscow, STROM Publ., 2013, 32 p.

About authors

Aleshina Tatiana N.
Assistant Lecturer, Department of Propedaedeutics of Internal Diseases with Radio Diagnosis Course, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (brunetka08-87@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5068-7598)
Timofeeva Lubov Anatolievna
candidate of medical sciences, internal medicine propedeutics with the course of radiation diagnosis department associate professor , Chuvash State University, Russia, Cheboksary (adabai@mail.ru; )

Article link

Timofeeva L., Aleshina T. Diagnostic tactics with palpable thyroid abnormalities based on TI-RADS system [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2017. – №4. P. 37-44. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2017/4/6/.